Theses 

Hodnocení vlastního chování v sociálních situacích u adolescentů – Mgr. Andrea Sudová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Andrea Sudová

Master's thesis

Hodnocení vlastního chování v sociálních situacích u adolescentů

Evaluating own behavior ín social situations by adolescents

Abstract: Tato práce je zaměřena na rizikové (asociální) chování adolescentů. Je zjišťována souvislost mezi tímto chováním a styly rodičovské výchovy. Zabývá se také rozdílem mezi chlapci a děvčaty ve vykonávání asociálních činů, důvody tohoto chování a následným vlastním hodnocením chování adolescenty z hlediska dobra a zla. K získání dat byl sestaven vlastní dotazník zkoumající asociální chování adolescentů, důvody chování a vlastní hodnocení chování adolescenty. Dále byl použit Dotazník stylů rodičovské výchovy Jana Čápa a Petra Boschka, který hodnotí 4 komponenty rodičovské výchovy-kladná, záporná, požadavků a volnosti Výzkum byl prováděn u žáků 9. tříd brněnských základních škol. Výsledky této práce mohou posloužit k informování veřejnosti o zjištěných souvislostech. Také by mohly inspirovat další zájemce o tuto problematiku. V dostupných materiálech totiž nebyl podobný výzkum nalezen.

Abstract: This work is focused on risk (asocial) behavior of adolescents. It investigated the link between this behavior and parenting styles of education. It also discusses the difference between boys and girls in carrying out antisocial acts, the reasons for this behavior and self-assessment behavior by adolescents in terms of good and evil. To obtain the data has been compiled own questionnaire exploring asocial behavior of adolescents, the reasons for behavior and conduct self-evaluation by adolescents. It was also used a questionnaire of parenting styles, written by Jan Čáp a Petr Boschek, which evaluate four components of parenting styles-positive, negative, requirements and freement. Research was carried out among pupils 9th classes of primary schools in Brno. The results of this work may serve to inform the public about the identified connections. It should inspire others interested in this issue because the simile research was not found in available materials.

Keywords: asociální chování, agresivita, záškoláctví, lhaní, vandalismus, krádeže, závislostní chování, alkoholismus, drogová závislost, tabakismus, adolescence, morální výchova, rodina, styly výchovy rodičů Asocial Behavior, Aggressiveness, Truancy, Lying, Vandalism, Theft, Addictive Behavior, Alcoholism, Drug Addiction, Smoking, Moral Education, Family, Style of Education of Parents

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 18/6/2019 23:03, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz