Theses 

Nigérie: obchodní politika vlády a sociální politika korporací - limity demokracie v postkoloniálních podmínkách (případová studie) – Ing. Mgr. David Culek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Mgr. David Culek

Bakalářská práce

Nigérie: obchodní politika vlády a sociální politika korporací - limity demokracie v postkoloniálních podmínkách (případová studie)

Nigeria: government trade policy and corporate social policy - the limits to democracy in post-colonial conditions (case study)

Anotace: Tato práce představuje případovou studii autonomní Nigérie, přičemž se zabývá otázkami postkoloniální státní legitimity a limitovanosti demokracie v kontextu vládních praktik a iniciativ občanské společnosti. První část práce se soustředí na administrativní strategie státních elit. Druhá část zkoumá vnitrostátní politickou scénu, oscilace legitimity a reakce občanské společnosti. Závěrečná část práce je věnována nadnárodním korporacím coby globálním aktérům v rámci agendy udržitelného rozvoje. Tato závěrečná část postihuje zejména koncept sociální zodpovědnosti korporací, který je následně navázán na případ Nigérie. Základní hypotézou této práce je teze, že je legitimita nigerijských vládních elit postupně oslabována vlivem demokratického deficitu a neefektivní státní správy, což zásadním způsobem omezuje proces demokratizace státu a nutí nadnárodní investory k angažovanosti v místní sociální sféře.

Abstract: This thesis takes the form of autonomous Nigeria case study. It deals with the problems of post-colonial state legitimacy and democracy’s limits in the context of government policies and civil society initiatives. The first part of the thesis emphasizes state élites’ administrative strategies. The second part analyses intrastate political scene, legitimacy fluctuations and reactions of civil society. The latter part of the thesis is dedicated to transnational corporations as global actors within the sustainable development framework. This latter part primarily introduces the corporate social responsibility concept which is finally linked to Nigeria case. The basis of this research is constituted by the proposition that nigerian government élites’ legitimacy has been weakening because of the influences of democratic deficit and inefficient state administration, which fundamentally constrains national democratization process and compels transnational investors to the involvement in local social sphere.

Klíčová slova: Nigérie, postkoloniální stát, legitimita, státní správa, vládní elity, limity demokracie, občanská společnost, nadnárodní korporace, sociální zodpovědnost korporací, ropa, Nigeria, post-colonial state, legitimacy, state administration, government élites, limits to democracy, civil society, transnational corporations, corporate social responsibility, oil

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 05:08, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz