Theses 

Rizikové faktory životního stylu, well-being a zdravotní stav venkovské populace – Bc. Markéta ŘÍČNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta ŘÍČNÁ

Diplomová práce

Rizikové faktory životního stylu, well-being a zdravotní stav venkovské populace

Life-style risk factors, well-being and health status of village population

Anotace: Cílem této práce bylo zjistit rizikové faktory životního stylu, zdravotní stav a psychickou pohodu venkovské populace, dále zjistit, do jaké míry je životní styl a zdravotní stav ovlivněn socioekonomickými faktory, také zjistit vztah psychické pohody a zdravotního stavu a popsat rozdíly rizikových faktorů životního stylu, zdravotního stavu a psychické pohody venkovské a městské populace. V teoretické části jsem se zaměřila na popis zdraví a nemoci, jejich vzájemné propojení a subjektivní a objektivní hodnocení zdraví. Dále na determinanty zdraví, životní styl, kde mezi klíčové faktory patřil zdravý životní styl, rizikové faktory životního stylu, výživa a s ní spojená obezita. Také jsem se zbývala kvalitou života a well-being. V neposlední řadě jsem se věnovala socioekonomickým faktorům, které mají vliv na zdravotní stav (vzdělání, povolání, zaměstnání, příjem a podmínky bydlení). V praktické části jsem data z dotazníkového šetření venkovské populace porovnávala s výsledky grantu, IGA MZ ČR č. NJ/6139-3, který byl prováděn v městské populaci v Ostravě, a hodnotami prezentovanými UZIS. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že subjektivně hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý většina vesnické i městské populace, také respondenti výběrového šetření UZIS. Zdravotní stav byl lepší u vesnické než městské populace a byl ve srovnání s městem ovlivněn méně socioekonomickými faktory, hlavně věkem a zaměstnáním. Vztah zdravotního stavu a rizikového chování nebyl prokázán. Špatný zdravotní stav byl nejvíce spojen s nedostatkem psychické pohody, pasivním způsobem života a nespokojeností. Ve vesnické populaci bylo zastoupeno mnohem méně kuřáků než v městské populaci, ale na druhé straně měli vyšší podíl osob s nadváhou, více konzumovali alkoholické nápoje, méně času věnovali pravidelnému cvičení, což vyvažovali větší pohybovou aktivitou na zahrádce a v domácnosti. Rizikové chování bylo významně nižší u ekonomicky neaktivních než u respondentů ekonomicky aktivních a to jak u vesnické, tak i u městské populace. Rizikovým chováním se vyznačovali spíše lidé mladší.

Abstract: The aim of this work was to identify risk factors of life-style, health status and well-being of a village population, as well as to determine to what extent the life-style and health status is influenced by socioeconomic factors, and also to determine the relationship between well-being and health status and to describe the differences of risk factors, life-style, health and well-being between village and urban populations. In the theoretical part, I focused on the description of health and illness, their links and subjective and objective evaluation. Furthermore, the current knowledge of determinants of health, life-style, where among key factors belongs healthy life-style, risk factors of life-style, nutrition and related obesity was presented. I also dealt with the quality of life and well-being. Finally, I concentrated on the impact of socio-economic factors (education, occupation, job, income and housing conditions) on health. In the practical part of the thesis my questionnaire survey results were compared with the results of the project IGA MZ CR No. NJ/6139-3 investigating the urban population in Ostrava and the data presented by UZIS. The results of the survey showed that the most of rural and urban population reported their subjective health as good, and also the sample of respondents of UZIS. Health status was better in rural than urban population and in comparison with the city it was less associated with socio-economic factors, as age and occupation. Relationship between health and risk behavior was not confirmed. Poor health was mostly associated with a lack of well-being, passive way of life and dissatisfaction. In the village the population was represented by far fewer smokers than in urban population, but on the other hand, there was a higher proportion of people who are overweight, consume more alcohol, devote less time to regular exercise, which is balanced by more physical activity in the garden and at home. Risk behavior was significantly lower in inactive than in economically active respondents both in rural and urban population. Risk behavior was significantly higher in younger people.

Klíčová slova: Determinanty zdraví, rizikové faktory životního stylu, kvalita života, well-being, SES, zdravotní stav, venkovská populace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šlachtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16432 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

ŘÍČNÁ, Markéta. Rizikové faktory životního stylu, well-being a zdravotní stav venkovské populace. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:55, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz