Theses 

Politické konflikty a jejich řešení - zánik Jugoslávie – Bc. Čestmír Weishäupl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Bc. Čestmír Weishäupl

Diplomová práce

Politické konflikty a jejich řešení - zánik Jugoslávie

Political conflicts and their solving - Yugoslavia extinction

Anotace: Předkládaná práce se zabývá rozpadem státu SFRJ. Jsou zde šířeji představeny hlavní historické momenty vývoje a formování státu na daném území, které ve finále měly svůj podíl na jeho rozpadu. V práci jsou definováni hlavní aktéři konfliktu, klíčové události s následnou analýzou eskalačních momentů. Faktory identifikované jako klíčové pro vznik konfliktů a rozpad republiky jsou rozděleny do čtyř skupin; Vnitřní ekonomické faktory, politické chyby vedení státu, eskalace etnických konfliktů, vnější (zahraniční) vlivy. Jednotlivé faktory ve skupinách jsou podrobeny analýze. Analýzou je zjištěno kdy, kde, jak a proč vznikaly a jaký podíl měly na vzniku konfliktu a rozpadu státu. Práce je deskriptivní případovou studií, jsou zde využity metody kvalitativního výzkumu, analýzy, historického výzkumu, indukce, systémové a komparativní metody.

Abstract: The submitted thesis, works at the topic of disintegration of the state of Yugoslavia. There are more widely introduced major historical moments of the development and formation of the state in the given territory, which finally had its share of its disintegration. There are defined main participants of the conflict, key events with subsequent analysis of escalation moments, in the thesis. Factors identified as crucial for the emergence of conflicts and disintegration of the republic are divided into four groups; Domestic economic factors, political failures of the state, the escalation of ethnic conflicts, external (foreign) influences. Individual factors in groups are analyzed. By analysis are assessed the facts when, where, how and why they were created and what proportion should they have on the creation of conflict and state collapse. The thesis is a descriptive case study and there are used qualitative research methods, analysis, historical research, induction, systematic and comparative methods.

Klíčová slova: Konflikt, etnický konflikt, eskalace, stát, politika, ekonomické faktory, Balkán. Conflict, ethnic conflict, escalation, state, politics, economic factors, the Balkans.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:28, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz