Theses 

Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v k.ú. Ostrožská Lhota – Jakub Foltýn

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jakub Foltýn

Bakalářská práce

Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v k.ú. Ostrožská Lhota

Planimetric and Altimetric Survey of the Line Construction in c.u. Ostrožská Lhota

Anotace: Obsahem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení liniové stavby hlavní polní cesty PC14 a protierozních opatření PEO 4, 5, 7 v katastrálním území Ostrožská Lhota. Cílem práce je vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Práce popisuje měření v terénu, zpracování naměřených dat a vyhotovení účelové mapy. Při terénních pracích byla využita technologii GNSS a měření univerzálním měřicím přístrojem.

Abstract: The content of this bachelor thesis is the planimetric and altimetric survey of the actual execution of the main line construction field path PC14 and erosion control measures PEO 4, 5, 7 in the cadastral area Ostrožská Lhota. The aim is to draw up geodetic part of the documentation of the actual construction. The bachelor thesis describes the field measurements, data processing and plotting of the specific map. During field work, I used GNSS technology and total station measurements.

Klíčová slova: geodetické měřické metody, technologie GNSS, účelová mapa, zaměření skutečného provedení

Keywords: geodetic surveying methods, GNSS, specific map, the focus of the actual implementation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Denisa Cihlářová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:00, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz