Theses 

Analýza motivace volby učitelského povolání za pomoci dotazníku „FIT-Choice Scale“ – Mgr. Hana Žampachová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Hana Žampachová

Diplomová práce

Analýza motivace volby učitelského povolání za pomoci dotazníku „FIT-Choice Scale“

The Analysis of Motivation to Choose Teaching as a Career through „FIT-Choice Scale“

Anotace: Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké motivy vedou studenty k volbě učitelského povolání a vyzkoušet dotazník FIT-Choice scale na české populaci. Výzkumný soubor se skládal ze 156 respondentů, 132 žen a 24 mužů, kteří studují učitelský obor. Z faktorové analýzy jsme získali 8 faktorů motivace volby učitelského povolání a 6 faktorů vnímání učitelské profese. Provedli jsme korelační analýzy a porovnání průměrů skupin. Na základě analýz dat jsme dospěli k následujícím závěrům: je poměrně velký podíl respondentů, kteří si vybírají učitelský obor, protože je na preferovanější nepřijali (17,3 %); tito studenti významně častěji nemají v plánu stát se učiteli oproti skupině studentů, která si učitelství vybrala na prvním místě; čím dříve se student rozhodne stát se učitelem, tím je pravděpodobnější, že bude chtít nastoupit do učitelské profese a toto platí bez ohledu na pohlaví; platí také, že studenti, kteří se rozhodli pro učitelské povolání dříve než ve 4. ročníku střední školy jsou se svou volbou významně spokojenější bez ohledu na pohlaví; nejvýznamnější motivace pro volbu učitelského povolání je vnímání vlastních učitelských vloh, vnímán, že mi učení druhých jde a baví mě. Nejméně podstatným faktorem je potom touha přispět k rovnosti šancí a snaha pomoci sociálně znevýhodněným dětem. Muži a ženy se mezi sebou významně liší pouze ve faktoru, který vypovídá o touze měnit společnost k lepšímu, kde ženy toto považují za důležitější pro svou volbu. Pro výzkumné šetření provedené v rámci této diplomové práce je limitující malý počet respondentů, zejména mužů. Také použitý nástroj, respektive jeho překlad autorkou může být zdrojem nepřesností. V oblasti motivace volby učitelského povolání přináší toto výzkumné šetření nové poznatky a nový dotazník, který by mohl být velmi vhodným nástroj pro další výzkum.

Abstract: The thesis The Analysis of Motivation to Choose Teaching as a Career through „FIT Choice scale“ was aimed to find out what are the most frequent reasons to choose teaching as a career and tried FIT-Choice scale on population of Czech Republic. Sample was composed from 156 people from which there were 132 women and 24 men. All of them were students of teaching program. From factor analysis were gained 8 factors of motivation for teaching as a career choice and 6 factors for perception of teaching profession. We conducted correlation analysis, t-test for independent samples, ANOVA and MANOVA. Results: There is 17,3 % of students which study thein program because they were not accepted to preferred program. Time of decision to become a teacher is important. Sooner student makes a decision then is more probable that he/she will become a teacher after finishing studies. The most important factor for choosing teaching as a career is perception that student is good at teaching and he/she likes it. The less important factor for choosing teaching as a career is desire to help socially disadvantaged children and adolescent. Limits: There were too little men in the sample. Also the used tool could bring problems. Its translation to Czech could be a source of inaccuracy. In the field of motivation to choose teaching as a career this thesis brings new knowledge and new questionary that could be suitable tool for sequential research.

Klíčová slova: motivace, student učitelství, učitelství, volba povolání, FIT-Choice scale motivation, student of teaching, teaching, career choice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Stránský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz