Theses 

Motivace k sexuálnímu chování a self-esteem u vynořujících se dospělých – Mgr. Barbora Čunátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Psychologie

Mgr. Barbora Čunátová

Bakalářská práce

Motivace k sexuálnímu chování a self-esteem u vynořujících se dospělých

Motivation for sexual behaviour and self-esteem among emerging adults

Anotace: Cílem této transkulturní studie kvantitativního typu je prozkoumat vztah sebehodnocení, motivace k sexuálnímu chování a rizikového sexuálního chování. Dalším cílem bylo porovnat rizikové sexuální chování mezi českými a norskými mladými lidmi. Hypotézy byly analyzovány na vzorku českých (N= 330) a norských (N= 100) vynořujících se dospělých. Sebehodnocení bylo testováno českou a anglickou verzí Rosenberg Self-esteem Scale (RES), motivace k sexuálnímu chování zkrácenou českou a anglickou verzí Perceived Locus of Causality for Sex Scale (PLOC-S) a rizikové sexuální chování českou a anglickou baterií otázek zaměřených na dané téma. Předpokládali jsme, že mladí lidé s nízkým sebehodnocením mají spíše vnější motivaci k sexuálnímu chování, a naopak lidé s vysokým sebehodnocením se vyznačují vnitřní motivací k sexuálnímu chování (H1). Bylo také předpokládáno, že nízké sebehodnocení souvisí s vyšší mírou rizikového sexuálního chování (H2), a v porovnání českého a norského vzorku se vyšší mírou rizikového sexuálního chování vyznačují norští mladí dospělí (H3). Dle výsledků byla potvrzena pouze třetí hypotéza, ale první a druhá hypotéza byla zamítnuta. Zjištění tohoto výzkumu otevírají prostor pro další transkulturní srovnání ohledně vztahů a životů vynořujících se dospělých napříč zeměmi.

Abstract: The purpose of this cross-culture quantitative study is to examine the relationship between self-esteem, motivation to sexual behaviour and risky sexual behaviour. Next purpose was to compare risky sexual behaviour between Czech and Norwegian emerging adults. Hypotheses were analysed on Czech sample (N= 330) and Norwegian sample (N= 100) of emerging adults. Self-esteem was measured by Czech and English version of Rosenberg Self-esteem Scale (RES), motivation to sexual behaviour was measured by Czech and English short version of Perceived Locus of Causality for Sex Scale (PLOC-S) and risky sexual behaviour was measured by Czech and English battery of questions focused on the topic. It was expected that emerging adults with low self-esteem have extrinsic motivation to sexual behaviour, whereas emerging adults with high self-esteem have intrinsic motivation to sexual behaviour (H1). It was also assumed that low self-esteem associated with higher rates of risky sexual behaviour (H2). In comparison between Czech and Norwegian emerging adults, Norwegians have higher rate of risky sexual behaviour (H3). The results showed that only first hypothesis was confirmed, but second and third hypothesis were rejected. The findings of this research open up space for further cross-cultural comparisons of relationships and life of emerging adults across countries.

Klíčová slova: Sebehodnocení, Motivace k sexuálnímu chování, Rizikové sexuální chování, Self-esteem, Motivation to sexual behaviour, Risky sexual behaviour

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Bc. Olga Vlachynská
  • Oponent: Mgr. Kristína Kotrčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz