Tomáš Bělunek

Diplomová práce

Návrh dopravního řešení v centrální části obce Baška u Frýdku-Místku

Proposal for Traffic Solution in Central Area of Baska Village near to Frydek-Mistek
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo provedení variantních řešení úprav organizace a řízení automobilové dopravy v centrální části obce Baška. Jedná se o přepracování aktuální křižovatky silnice II/477 a silnice III/48425, vyřešení problematické situace s provozem autobusů v centru obce včetně vyřešení jejich otáčení, zvýšení počtu parkovacích míst a umístění železniční zastávky. Řešení je provedeno v rozsahu …více
Abstract:
The goal of this dissertation, was to carry out alternative solutions of modifications of traffic organization and management in the central part of Baška. It includes actual intersection of roads II/477 and III/48425, solution of the problematic bus traffic situation in the central part of Baška including their reversing at the end of their line, increasing parking lot capacity and placing of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová
  • Oponent: Aneta Škvainová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava