Soňa Chříbková

Diplomová práce

Analýza vlivu meteorologických podmínek na celkovou atmosférickou depozici

The Influence of Meteorological Conditions on the Total Atmospheric Deposition
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá celkovou atmosférickou depozicí na území okresu Opava a okresu Ostrava. Úvodní část diplomové práce je věnována charakteristice zájmových lokalit a popisu jednotlivých přírodních poměrů v daném území. Další kapitola se zaměřuje na atmosférickou depozici, kde je popsáno její rozdělení a podrobně popsána suchá a mokrá depozice. Náplní další kapitoly je popis základních …více
Abstract:
This thesis is focused on general atmosferical deposition in district Opava and district Ostrava. Introductory part is dedicated to attribute of interest locality and description of particular natural situation in stated area. The next chapter is focused on atmosferical deposition, also its sorting has been described, and dry and wet deposition has been described in detail. The next chapter describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: Jarmila Drozdová
  • Oponent: Barbora Švédová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství