RNDr. Simona Littnerová

Bakalářská práce

Mnohorozměrné statistické metody v hodnocení interakcí biologických společenstev a prostředí

Multivariate statistical methods in evaluating interactions of biological communities and environment
Anotace:
Náplní bakalářské práce bylo vytvořit přehled mnohorozměrných statistických metod, především metod hodnotících interakce biologických společenstev a prostředí. Uspořádání společenstev v prostředí souvisí s environmentálními gradienty, na něž je zaměřena většina metod vícerozměrné analýzy ekologických dat. Hlavním předmětem mého zájmu byly ordinační metody. Ordinační metody a jejich základní principy …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to create a summary of multivariate statistical methods, mainly methods evaluating interactions of biological communities and environment. The structure of biological assemblage is related with environmental gradients, on which most multivariate statistical methods of ecological data are specialized. The main aims of my interest were ordination methods. Ordination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta