Theses 

Informační a komunikační technologie a jejich využití u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností – Bc. Petra Doležalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Doležalová

Diplomová práce

Informační a komunikační technologie a jejich využití u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností

Application of information technologies in children and pupils with communication disabilities

Anotace: Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol, přičemž první tři kapitoly jsou teoretické a poslední čtvrtá kapitola je praktická. První kapitola se zabývá komunikací obecně, vymezením pojmu komunikace, její historie, procesem komunikace a neverbální a verbální komunikací. Druhá kapitola je věnována narušené komunikační schopností a jejím kategoriím, charakteristice kombinovaného postižení a vliv konkrétních postižení na narušenou komunikační schopnost. Ve třetí kapitole se dostáváme k informačním a komunikačním technologiím obecně a ke konkrétním aplikacím, kterém jsou vhodné pro daná zařízení, jejich názvy, pro jaké jedince jsou vhodné, v čem spočívají, jak s nimi lze pracovat a jak vizuálně působí (obrázková dokumentace). Čtvrtá – poslední – kapitola je praktická, zde jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které se zabývá konkrétními využívanými informačními a komunikačními technologiemi u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. Cílem diplomové práce a výzkumného projektu je analýza informačních a komunikačních technologií.

Abstract: The thesis is divided into four chapters, the first three chapters are theoretical and the last fourth chapter is practical. The first chapter deals with the communication in general, the definition of the concept of communication, its history, a process of communication and nonverbal and verbal communication. The second chapter is devoted to communication disorder and its categories, characteristics of the combined effect of specific disability and impairment in communication disorders. In the third chapter we get to information and communication technologies in general and specific applications, which are suitable for the devices, their names, for which individuals are appropriate, what is meant, how they work and how you can visually operate (picture documentation). Fourth - last - chapter is practical, here are presented the results of research that addresses specific used by information and communication technologies for children and pupils with impaired communication skills. The aim of the thesis and the research project is to analyze information and communication technologies The thesis is divided into four chapters, the first three chapters are theoretical and the last fourth chapter is practical. The first chapter deals with the communication in general, the definition of the concept of communication, its history, a process of communication and nonverbal and verbal communication. The second chapter is devoted to communication disorder and its categories, characteristics of the combined effect of specific disability and impairment in communication disorders. In the third chapter we get to information and communication technologies in general and specific applications, which are suitable for the devices, their names, for which individuals are appropriate, what is meant, how they work and how you can visually operate (picture documentation). Fourth - last - chapter is practical, here are presented the results of research that addresses specific used by information and communication technologies for children and pupils with impaired communication skills. The aim of the thesis and the research project is to analyze information and communication technologies.

Klíčová slova: komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, historie komunikace, narušená komunikační schopnost, kombinované postižení, informační a komunikační technologie, počítač, operační systém Android, operační systém iOS, Communication, Verbal Communication, Nonverbal Communication, History of Communiacation, Communication Disorder, Multiple Disability, Information and Communication Technologies, Computer, Operating System Android, Operating System iOS

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz