Theses 

Projekt zvýšení prodejnosti výrobků firmy GEOMAT s.r.o. zvýšením úrovně zákaznických služeb – Bc. Inka RŮŽIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Inka RŮŽIČKOVÁ

Diplomová práce

Projekt zvýšení prodejnosti výrobků firmy GEOMAT s.r.o. zvýšením úrovně zákaznických služeb

The project of sales promotion of GEOMAT s.r.o. company products by improving the quality of cusomer services

Anotace: Tématem mé diplomové práce je {\clqq}Projekt zvýšení prodeje výrobků firmy GEOMAT s.r.o. zvýšením zákaznických služeb``. Cílem jejího zpracování je potřeba zlepšit úroveň zákaz-nických služeb, která povede ke zvýšení loajality zákazníků a vzniku partnerského vztahu mezi zákazníky a firmou GEOMAT. V teoretické části jsem zpracovala teoretické poznatky týkající se oblasti analýzy prostředí firmy, vymezení oblasti služeb a jejich vlastnosti, procesu osobního prodeje a marketingového výzkumu. V analytické části jsem vypracovala analýzu makroprostředí a mikroprostředí firmy pomocí PEST analýzy, Porterova modelu 5 - ti konkurenčních sil a SWOT analýzy. V této části je také proveden rozbor firmou poskytovaných služeb a také je zde zpracován marketingový výzkum na základě dotazníkového šetření. V projektové části jsem na základě informací z dotazníkového šetření vytvořila projekt týkající se konání přednáškového turné a školení obchodních zástupců, na jehož základě společnost investuje kapitál do zkvalitnění poskytovaných služeb a do zvýšení vztahu se zákazníky.

Abstract: The subject of my diploma thesis is {\clqq}The project of sales promotion of GEOMAT s.r.o. company products by improving the quality of customer services{\crqq}. The aim of my work is to point out to the necessity to improve services for GEOMAT customers and thus obtain customers loyalty and help to create relation between customers on the one hand and GEOMAT company - on the other hand. In theoretical part I compiled my theoretic information concerning analysis of company background, determination of the area of services and their features, the procedure of personal sale of products and marketing research. The analytic part includes analysis of outside and inside environment through PEST analysis, Porter´s model of five competitive forces and SWOT analysis. In this part I carried out an analysis of services provided by the company and marketing research based on question-naire surveys. In project part I made up, on the bases of questionnaire surveys, a lecture plan and sales representatives training plan, on the basis of which the company will invest fund to improve the quality of provided services and achieve better relation with customers.

Klíčová slova: poskytované služby, vztahový marketing, analýza prostředí, geosyntetika, aplikační oblasti geosyntetik, technická podpora, odborný seminář, obchodní zástupci

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2009
  • Identifikátor: 12420

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 08. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12420 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Inka. Projekt zvýšení prodejnosti výrobků firmy GEOMAT s.r.o. zvýšením úrovně zákaznických služeb. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz