Zuzana Švédová

Disertační práce

Optimalizace dopravního plánování v kontextu uzemního plánování

Optimization of transport planning in the context of urban planning
Anotace:
Tato práce předkládá na konceptuální úrovni funkční a organizační modely systému sběru dopravních dat ze systému veřejné dopravy pomocí telematických technologií za účelem možnosti optimalizace dopravního plánování v oblasti veřejné dopravy a možnosti tvorby plánů pro udržitelnou mobilitu území v regionech. Práce respektuje předpoklad úzké vazby mezi telematickými systémy veřejné dopravy a plány udržitelné …více
Abstract:
This thesis deals with the conceptual level functional and organizational models for collection of traffic data of the public transport system with the new telematics technology to optimize transport planning in public transport and the possibility of creating plans for sustainable mobility in the regions. Work respects the assumption of a close link between telematic systems of public transport and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: Ivana Olivková
  • Oponent: Zdeněk Hřebíček, Jaromír Široký, Emil Doupal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie