Ing. Viktor Pek

Bachelor's thesis

Vliv atmosférických turbulencí na útlum optických bezkabelových spojů

Influence of atmospheric turbulence on the attenuation of free space optical links
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vlivem atmosférických turbulencí na útlum optického bezkabelového spoje. V teoretické části práce je popsán optický bezkabelový spoj a jsou zde teoreticky shrnuty vybrané útlumové faktory. Praktická část se zabývá statistickým zpracováním dat z experimentálního pracoviště Milešovka. Hlavním přínosem práce je odvození matematicky vyjádřené závislosti mezi naměřeným útlumem …more
Abstract:
This thesis deals with the influence of atmospheric turbulence on the attenuation of free space optical links. The theoretical part describes the free space optical links and theoretically summarizes selected attenuation factors. The practical part deals with statistical processing the data received from the experimental center Milešovka. The main contribution of this work is the derivation of mathematical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Vladimír Brázda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pek, Viktor. Vliv atmosférických turbulencí na útlum optických bezkabelových spojů. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky