Ing. Viktor Pek

Bachelor's thesis

Vliv atmosférických turbulencí na útlum optických bezkabelových spojů

Influence of atmospheric turbulence on the attenuation of free space optical links
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vlivem atmosférických turbulencí na útlum optického bezkabelového spoje. V teoretické části práce je popsán optický bezkabelový spoj a jsou zde teoreticky shrnuty vybrané útlumové faktory. Praktická část se zabývá statistickým zpracováním dat z experimentálního pracoviště Milešovka. Hlavním přínosem práce je odvození matematicky vyjádřené závislosti mezi naměřeným útlumem …viac
Abstract:
This thesis deals with the influence of atmospheric turbulence on the attenuation of free space optical links. The theoretical part describes the free space optical links and theoretically summarizes selected attenuation factors. The practical part deals with statistical processing the data received from the experimental center Milešovka. The main contribution of this work is the derivation of mathematical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Vladimír Brázda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pek, Viktor. Vliv atmosférických turbulencí na útlum optických bezkabelových spojů. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky