Lada Grigarová

Bachelor's thesis

Řízení kvality ve veřejné správě - kritické zhodnocení zkušenosti s využíváním metod ISO, BSC, benchmarkingu u vybrané municipality

The quality control of the public administration - evaluation experience of using quality methods ISO, BSC, Benchmarking in the selected municipality
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení kvality ve veřejné správě České republiky. Hlavním obsahem práce je vymezení kvality, metod a nástrojů řízení kvality, současného stavu řízení kvality a zhodnocení zkušenosti s využíváním metod kvality u municipalit. V praktické části jsou tyto zkušenosti popsány a jsou formulovány doporučení na příkladu městského úřadu, který implementoval metody …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the quality control of the czech public administration. The main content of this thesis is the term of the quality, the quality methods and tools, the current situation of quality management and evaluation experience of using the quality methods in the municipalities. In the practical part there are discuss experience and suggestions on the example of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS