Lada Grigarová

Bachelor's thesis

Řízení kvality ve veřejné správě - kritické zhodnocení zkušenosti s využíváním metod ISO, BSC, benchmarkingu u vybrané municipality

The quality control of the public administration - evaluation experience of using quality methods ISO, BSC, Benchmarking in the selected municipality
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení kvality ve veřejné správě České republiky. Hlavním obsahem práce je vymezení kvality, metod a nástrojů řízení kvality, současného stavu řízení kvality a zhodnocení zkušenosti s využíváním metod kvality u municipalit. V praktické části jsou tyto zkušenosti popsány a jsou formulovány doporučení na příkladu městského úřadu, který implementoval metody …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the quality control of the czech public administration. The main content of this thesis is the term of the quality, the quality methods and tools, the current situation of quality management and evaluation experience of using the quality methods in the municipalities. In the practical part there are discuss experience and suggestions on the example of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedúci: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / odbor:
Regional Development / Management and Regional Development