Bc. Olga Súkeníková

Bachelor's thesis

Marketingový výzkum spotřebitelů

Marketing research of consumers
Abstract:
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zabývala vysvětlením pojmu marketingového výzkumu a jeho fázemi. Dále jsem se zaměřila na chování spotřebitele na trhu. V poslední kapitole teoretické části jsou popsány faktory ovlivňující chování spotřebitele. V praktické části jsem se zabývala marketingovým výzkumem studentů do 25 let v Pardubicích. V závěru …more
Abstract:
My bachelor work is divided into theoretical and practical part. In theoretical part I was dealing with explanation of marketing research and it´s phases. Moreover I target the behaviour of a consumer in the market. In the last chapter of theoretical part there are described factors infuencing behaviour of a consumer In practical part I deal with marketing research of students at the age up to 25 in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Súkeníková, Olga. Marketingový výzkum spotřebitelů. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní