Theses 

Marketingový výzkum v oblasti B2B trhů – Bc. Norbert Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Norbert Novák

Diplomová práce

Marketingový výzkum v oblasti B2B trhů

Marketing research in the B2B market

Anotace: Abstrakt Tématem této diplomové práce je Marketingový výzkum v oblasti B2B trhů. Úkol, který jsem si ve své diplomové práci vytyčil, byl stručně charakterizovat marketingový výzkum trhů a B2B trhů, včetně jeho odlišností od spotřebitelského trhu. V úvodní teoreticko-metodické části je popsán marketing jako celek, následuje základní rozlišení a popis získávání primárních a sekundárních informací, členění marketingového výzkumu na kvalitativní a kvantitativní, stručná charakteristika B2B trhů a poslední kapitola je věnována popisu nutných kroků pro zahájení marketingového výzkumu. V praktické části své práce se zaměřuji na marketingový průzkum přímo v praxi u společnosti CORRECT Finance s.r.o., začínám provedením SWOT analýzy dané společnosti až po vypracování celého marketingového výzkumu zaměřeného na část trhu zabývající se prací s pohledávkami.

Abstract: Abstrakt The theme of this thesis is a marketing research in the B2B marketplace. A task which I marked out in his thesis was summed up marketing research markets and B2B markets, including its differences from the consumer market. In the initial theoretical and methodological decribe is marketing as a whole, followed by the basic definition and description retrieval primary and secondary information, market research division of qualitative and quantitative, brief escription of the B2B marketplace and the last chapter is devoted to describing the necessary steps to start marketing research. The practical part of my work is focused on direct marketing research in practice at the company CORRECT Finance Ltd., begin performing the SWOT analysis of the company to develop the marketing research, focusing on market segment dealing with claims to work.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, spotřebitel, B2B trh, zákazník, dotazník, trh, analýza, marketingová komunikace, etika, segment, konkurence, příležitost, strategie, Marketing research, Consumer, B2B market, Customer, Questionnaire, Market, Anylysis, Marketing communication, Ethics, Competition, Occasion, Strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz