Theses 

Využití marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace – Ing. Petra Němečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Petra Němečková

Diplomová práce

Využití marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace

Use of marketing research tools for effective marketing communication settings

Anotace: Autorka si jako téma této diplomové zvolila Využití marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace, které aplikuje na výzkumné agentuře Ipsos s.r.o.. Důvodem volby tohoto tématu je jeho zajímavost a nadčasovost a zároveň fakt, že každá začínající nebo již prosperující společnost by měla pro efektivní nastavení marketingové komunikace volit právě marketingový výzkum. Hlavním cílem této diplomové práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotéz: H1, H2, H3, H4 a H5. Autorka pro jejich ověření zvolila metodu pozorování a dotazování, kterou měla možnost aplikovat přímo ve výzkumné agentuře Ipsos, ve které již 4 roky pracuje.Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce provedla autorka literární rešerši, při které čerpala zejména z vědní disciplíny marketing, potažmo z její významné součásti marketingového výzkumu. Předmětem teoretické části práce je především marketingový komunikační mix a role marketingového výzkumu. Tyto teoretické poznatky autorka využila při práci s informacemi v praktické části práce. Praktická část práce popisuje metody, které jsou klienty nejvíce žádány při efektivním nastavení nástrojů marketingové komunikace od výzkumné agentury Ipsos. Kvantitativní výzkum je zde zastoupen metodami CAPI a CASI, kvalitativní výzkum metodami CLT a kvalitou v podobě skupinových a individuálních rozhovorů. Dále jsou zde uvedeny i speciální nástroje pro optimalizaci reklamního sdělení a efektivního nastavení reklamy, a to oční kamera a BIOnavigator.

Abstract: The author of the diploma thesis chose the topic Exploitation of Marketing Research for Effective Settings of Marketing Communication Tools, and applies the theory in the marketing company Ipsos. The interestingness and timelessness of the topic were the major reasons for the author’s choice. Moreover, every begining or thriving company should use the marketing research for the setting of its effective marketing communication. The main goal of the thesis is confirmation or denial of the following hypotheses: H1, H2, H3, H4 and H4. The "observe-and-ask“ method was applied by the author in the Ipsos company, dealing with the marketing research, where she has been working for the last four years. The work is composed of two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains a review of literature connected to marketing, or in particular marketing research. The findings obtained by the literature study were applied and discussed in the practical part, also describing the most popular methods for the effective settings of marketing communication tools in the Ipsos company. The quantitative research is represented by the CAPI and CASI methods, while the qualitative research by the method CLT or by means of group and individual interviews. Special tools for an optimization of the advertisement and its effective settings are also discussed, in particular eye camera and BIOnavigator.

Klíčová slova: Komunikační mix, výzkum trhu, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, dotazování, tazatel, respondent, výzkumná agentura, osobní dotazování, elektronické dotazování, studiové testy, skupinové rozhovory, individuální rozhovory, oční kamera, BIOnavigátor. Communication mix, market research, quantitative research, qualitative research, interrogation, interviewer, research agency, personal interviews, electronic interviews, central location test, group interview, individual interview, eye camera, BIOnavigator.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:55, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz