Theses 

Webový rezervační systém – Martin Král

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu

Martin Král

Bakalářská práce

Webový rezervační systém

Web Reservation System

Anotace: Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace určené k rezervaci nebo spíše k objednávání pacientů do čekárny ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Dále popisuje jednotlivé na sebe navazující kroky potřebné pro tento vývoj a zabývá se výběrem vhodných technologiích. Hodnotí důvod vlastního vývoje a budoucí přínos pro personál ordinace. Jako základ byl zvolen Framework Nette s již vypracovanými částmi řešení a propracovaným systémem zabezpečení aplikace.

Abstract: The bachelor thesis deals with the design of a web application intended for reservation or rather for ordering patients to the waiting room of a general practitioner for children and adolescents. Furthermore, it describes the individual steps necessary for this development and deals with the selection of suitable technologies. They evaluate the reason for their own development and future benefits for the surgery staff. The Nette Framework was chosen as the basis with already developed solutions and a sophisticated application security system.

Klíčová slova: MVC, Nette, Framework, PHP, CSS, Apache2, webová aplikace

Keywords: MVC, Nette, Framework, PHP, CSS, Apache2, web aplikation

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Neustupa
  • Oponent: Roman Danel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 13:06, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz