Theses 

Sociální integrace barmských azylantů v České republice s akcentem na integraci na pracovní trh – Bc. Kristina Štaflová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristina Štaflová

Master's thesis

Sociální integrace barmských azylantů v České republice s akcentem na integraci na pracovní trh

Social integration of refugees from Burma in the Czech Republic with an emphasis on integration in the labor market

Abstract: Tato práce se zabývá problematikou integrace barmských azylantů – uprchlíků přesídlených do České republiky v rámci programu Ministerstva vnitra ČR – do společnosti v České republice. Práce je zaměřena na integraci na pracovní trh, ale protože je sociální integrace procesem komplexním a její jednotlivé dimenze jsou úzce propojeny, je zde sledována integrace jako celek. Na základě poznatků získaných během polostrukturovaných rozhovorů s představiteli státní správy a zástupci obcí, v nichž přesídlení azylanti žijí, a se zástupci neziskových organizaci, jež se také podílejí na jejich integraci, bylo zjišťováno, jak proces sociální integrace probíhá. Dále bylo využito mnoha dokumentů souvisejících s touto problematikou. Na základě analýzy získaných informací byly vyvozeny závěry a návrhy změn, které mohou napomoci k efektivnějšímu začleňování těchto osob do společnosti a usnadní jim nový začátek v prostředí výrazně odlišném od jejich původního domova.

Abstract: This thesis focuses on the topic of integration of Burmese refugees – refugees who were resettled to the Czech Republic under the resettlement programme of the Ministry of Interior of the Czech Republic. The thesis mainly deals with their integration on the labor market, however as social integration is a complex process and its each dimension is closely connected to the other, the integration is examined as a whole. Based on findings gained during semi-structured interviews with representatives of the governmental sector, municipalities in which these refuges lives and with representatives of non governmental organizations who also participates in the process of their integration, analysis on the overall process of their social integration has been drafted. Furthermore many other resources and documents connected to this issue have also been used to support this study. Based on a deep analysis of gained information, conclusions and proposals for amendments of such a process were drawn to contribute to more effective integration of these refugees into the society and to facilitate a new start in an environment so different from their original home.

Keywords: azyl, migrace, uprchlík, přesídlení, Barma, sociální integrace, strukturální integrace, kulturní integrace, interakční integrace, trh práce, Asylum, Migration, Refugee, Resettlement, Burma, Social Integration, Structural Integration, Cultural Integration, Interactive Integration, Labor Market

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Votoupalová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 11:12, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz