Petra Antlová

Bakalářská práce

Dítě – plnohodnotný divák: Inscenační tvorba Divadla Polárka pro děti od narození do pěti let

Child – full-fledged spectator: Scenic work of Polarka Theatre for kids from birth till five years
Anotace:
Práce se zabývá tvorbou divadla pro děti, přičemž pozornost je soustředěna na diváckou skupinu od narození do pěti let. V první části vychází z odborných publikací a nabízí základní vhled do zkoumané problematiky divadla pro děti, a to ze strany jak teorie, tak tvůrců. Následně je pozornost věnována vývojové psychologii dítěte ve zvolené věkové kategorii. Jsou popsány jednotlivé fáze vývoje se zaměřením …více
Abstract:
The thesis deals with the creation of theater for children, focusing on the audience from birth to five years. The first part proceed from professional publications and offers a basic insight into the issues of theater for children, both by theory and creators. Afterwards, attention is paid to the developmental psychology of the child devided into catogories according to age. The individual phases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: MgA. Jonáš Konývka
  • Oponent: MgA. Miroslav Jindra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/u4aue/