Theses 

Postoj zdravotníků k používání osobních ochranných pracovních pomůcek – Martina HAMMEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Martina HAMMEROVÁ

Bakalářská práce

Postoj zdravotníků k používání osobních ochranných pracovních pomůcek

The position of health professionals on the use of personal protective equipment

Anotace: Obsahem bakalářské práce je zpracování výzkumu, který zjišťuje, jaký postoj zaujímají zdravotníci k používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé osobní ochranné pomůcky, které jsou pro vykonávání ošetřovatelského procesu významné jako nezbytný prvek osobní ochrany zdravotníků a nemocných. Její druhá část se věnuje zejména prevenci a šíření nozokomiálních nákaz. Praktická část obsahuje prezentaci výzkumu, který ověřuje, zda jsou si zdravotničtí pracovníci vědomi, jaké ochranné pomůcky při jednotlivých úkonech mají používat a co jim jejich používání přináší. Dále zjišťuje informace o tom, zda mají zdravotníci dostatečné množství osobních ochranných pomůcek pro svojí ochranu.i pro ochranu nemocných a zda jim zaměstnavatel, v případě jejich nedostatku či v případě vzniku alergických reakcí v souvislosti s jejich používáním, zajistí pomůcky jiné. Též jsme zjišťovaly, zda mají zaměstnanci možnost nahlédnout kdykoliv do směrnice určené k používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Přínosné je zmapování názorů zdravotnických pracovníků na to, co pozitivního jim přináší používání ochranných pomůcek a co je pro ně největší negativum, které může do jisté míry ovlivňovat jejich postoj k jejich důslednému používání.

Abstract: The content of this work is the processing of research that finds out how the medical professionals use personal protective equipment. The work is divided into two parts. The theoretical part is focused on individual personal protective equipment that is important performance of the nursing process as a necessary element of personal protection for both health professionals and patients. The second part is devoted particularly to the prevention and spread of nosocomial infections. The practical part contains a presentation of research that verifies if healthcare professionals are aware of protective equipment that should be used for individual acts and what their use entails. Also collects information if medical personal has enough of medical personal protective equipment for their protection and for protection of patients and whether their employer in case of lack or in case of allergic reactions associated with their use is able to provide other tools. We also investigated whether employees have the opportunity to look into directives for use of personal protective equipment. It is useful to map views of health professionals on what gives them a positive use of protective equipment and what is their biggest negative aspect, which may to some extent influence their attitude to their consistent use.

Klíčová slova: hygienická, dezinfekce, jednorázový materiál, nozokomiální nákaza, osobní ochranné pracovní pomůcky, prevence, všeobecná sestra, výzkum, zdravotnické zařízení, zdravotnický pracovník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Veselá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45937 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

HAMMEROVÁ, Martina. Postoj zdravotníků k používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 03:03, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz