Theses 

Etika v personální činnosti hotelových společností – Tereza Kostelková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Tereza Kostelková

Bakalářská práce

Etika v personální činnosti hotelových společností

Ethics in staffing activities of hotel companies

Anotace: ABSTRAKT KOSTELKOVÁ, Tereza. Etika v personální činnosti hotelových společností. (Bakalářská práce) Vysoká škola hotelová. Praha: 2017. 87stran. Bakalářská práce je zaměřená na etiku v personální činnosti hotelů. Zabývat se budu především interpersonálními vztahy na pracovišti. Z pohledu genderové problematiky, se zaměřením na rovnost mezi ženami a muži, na genderový mix na pracovišti, diskriminaci žen, sexual harassement a celkové postavení žen v pracovním prostředí. Mým cílem byla komplexní analýza interpersonálních vztahů na pracovišti se zaměřením na genderovou problematiku. K této analýze jsem si vybrala dotazníkové šetření a strukturovaný rozhovor, které jsem pak díky komparaci porovnávala. Díky nim jsem měla možnost zjistit, že ženy v dnešní společnosti, jsou brány lépe a bez předsudků a jejich diskriminace platová, či celková už není takovým problémem jako tomu tak bylo dříve. Klíčová slova: Diskriminace, Etika, Etický kodex, Gender, Rovnost, Sexual Harassement

Abstract: ABSTRACT Kostelková, Tereza. Ethics in staffing activities of hotel companies. (Bachleor's Dissertation), The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Prague, Ltd: the 2017th, 87pages. The bachelor's thesis is focused on ethics in hotel personnel activities. I will deal primarily with interpersonal relationships at the workplace. From the point of view of gender issues, focusing on gender equality, gender mix in the workplace, discrimination against women, sexual harassment and the overall position of women in the work environment. My goal was a comprehensive analysis of interpersonal relationships at the workplace with a focus on gender issues. To this analysis, I chose a questionnaire survey and a structured interview, which I compared with comparison. Thanks to them, I have been able to find out that women in today's society are better and without precursors and discriminated against, or whether the overall is no longer a problem as it was before. Key words: Discrimination, Ethics, Code of Ethics, Gender, Equality, Sexual Harassment

Klíčová slova: Klíčová slova, Diskriminace, Etika, Etický kodex, Gender, Rovnost, Sexual Harassement Key words, Discrimination, Ethics, Code of Ethics, Equality, Sexual Harassment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 13:43, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz