Nikola Dostálová

Bachelor's thesis

Financování příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava

Financing of Allowance Organization Zoological Garden Ostrava
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je financování příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava. Zabývám se neziskovými organizacemi, jejich členěním a charakteristikami. Po rozčlenění neziskových organizací podle základních kritérií se zabývám detailněji příspěvkovými organizacemi a představením konkrétní příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava. Cílem mé bakalářské práce je popsat zdroje …more
Abstract:
The subject of this thesis is the financing of allowance organizations ZOO Ostrava. I deal with non-profit organizations, their classification and characteristics. After the breakdown of non-profit organization under the basic criteria I focus in detail on allowance organizations and introduction of a specific allowance organization ZOO Ostrava. The aim of this thesis is to describe the sources of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Šárka Kryšková
  • Reader: Pavlína Konečná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava