Bc. Eva Žampachová, DiS.

Diplomová práce

Opatření obecné povahy jako správní akt

Regulation of General Nature as an Administrative Act
Anotace:
Téma diplomové práce je věnováno problematice opatření obecné povahy jako jedné z forem správních aktů. Věnuje se jeho historickému vývoji v podmínkách českého práva, názorům právní doktríny na tento akt, teorii správních aktů, vývoji soudní judikatury i teoretickým aspektům. Procesní stránka opatření obecné povahy je zachycena z pohledu obecné právní úpravy, přes nástin možných vad až po prostředky …více
Abstract:
The thesis theme is devoted to the issue of measures of a general nature as one of the forms of administrative acts. It is dedicated to its historical development in the conditions of Czech law, the views of the legal doctrines on this Act, the theory of administrative acts, the court case-law developments and theoretical aspects. The procedural aspect (pryč page) of measures of a general nature is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa