Theses 

Analýza teorií pracovní motivace a jejich porovnání z hlediska využití pro různé řídící situace ve firmách – Ing. Miroslav Kubricht, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Miroslav Kubricht, MBA

Diplomová práce

Analýza teorií pracovní motivace a jejich porovnání z hlediska využití pro různé řídící situace ve firmách

Analysis of the employee's motivation theories and comparing regarning in different situations in companies

Anotace: Ve své diplomové práci se zabývám analýzou současného motivačního systému ve společnosti Levi Strauss Praha, která je distributorem značky Levi’s pro Českou a Slovenskou republiku. V současné době společnost zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců. V teoreticko-metodologické části práce jsem shrnul základní pojmy z oblasti pracovní motivace zaměstnanců. Použil jsem metodu komparace, syntézy a kompilace. Zaměřil jsem se zejména na teorii motivace zaměstnanců, na způsoby, metody a formy motivace. Aplikační (praktická) část práce následně navazuje na poznatky získané při studiu odborné literatury, dále pak na poznatky z absolvovaných firemních školení pro vyšší management, pořádaného firmou Levi Strauss v Bruselu a ve Varšavě, dále pak ze školení prováděných externí firmou Tutor na téma Motivace pracovníků a v neposlední řadě na mojí vlastní, několikaletou praxi. Toto vše jsem následně použil při posuzování a analýze současného stavu motivačního systému ve společnosti Levi Strauss Praha. A to z pohledu dvou různých skupin zaměstnanců. První skupinou byli vedoucí pracovníci z velkoobchodní časti naší firmy a vedoucí pracovníci na maloobchodech, druhou skupinu tvořili prodavači na maloobchodech. Cílem bylo ověření si teorie motivace v praxi, tedy jak se tyto dvě, naprosto odlišné skupiny zaměstnanců chovají ve vztahu k motivaci, tedy co je motivuje více, zda hmotné, nebo nehmotné prvky motivace. Pro získání potřebných informací a jejich vyhodnocení jsem jednak použil všechny dostupné informace o struktuře motivace zaměstnanců v této firmě a dále provedl ověření spokojenosti zaměstnanců společnosti. Toto jsem provedl způsobem dotazování ve formě strukturovaného, anonymního dotazníku. Následně jsem výsledky dotazníkové akce vyhodnotil a dále použil při navrhování změn motivačního systému společnosti. Tyto změny motivačního systému by posílily spokojenost a následnou další motivaci zaměstnanců, a které by případně zpomalily, či zcela zastavily vzrůstající fluktuaci zaměstnanců, a to ať již z důvodu nespokojenosti se svou, nebo cizí situací, či pracovní pozicí. K vytvoření nového motivačního systému použiji metodu dedukce z informací získaných při dotazování zaměstnanců společnosti Levi Strauss Praha.

Abstract: This diploma thesis considers with the analysis of current motivation system of company Levi Strauss Praha., a Levi’s distributor for Czech and Slovak republics, which employs around 50 employees. In the theoretic-methodological part of this thesis I sum up some basic definitions regarding employee motivation. I’ve used the method of comparison, synthesis and compilation. I’ve focused first of all on the theory of motivation and on forms and ways how to do it. The application-practical part of this thesis goes in the footsteps of obtained data while studying technical bibliography, consequently it’s based from my personal experience of Levi’s trainings in Brussels and Warsaw and trainings on the theme Employee Motivation which was done by TUTOR and lastly it’s followed by my personal work experience. All of that I’ve used for motivation analysis of current employees Levi Strauss Praha. I’ve been focused for understanding different behavior from motivation point of view of two different groups of employees. The first group obtained managers from wholesale and managers from retail. The main goal of my analysis has understood what motivate each person from two these groups. To get the information needed I used some available materials based on motivation system from the company and checked the satisfaction of the company employees with the current system by questioning them. Then the results of questioning were evaluated and consequently I used them for proposing the changes of employee motivation system. These changes could force the satisfaction of the employees and decreases eventually totally stop increasing job-switching of the employees. To achieve this goal I use the method of deduction from information obtained by questioner.

Klíčová slova: Pracovní motivace, motivační systém, potřeby zaměstnanců, firemní benefity, spokojenost zaměstnanců, řízení lidských zdrojů, přímý nadřízený, zvýšení výkonnosti, řízení firmy, pracovní stimuly, dotazník, Employee motivation, System of Motivation, Employee’s Needs, Company Benefits, Employee’s Satisfaction, Human Resource Management, Superior, Increasing Achievement, Business Management, Labor Stimulus, Questioner

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:45, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz