Radim Krysmanek

Bakalářská práce

Analýza rozdílů ve zdaňování vybrané obchodní společnosti a příspěvkové organizace

Analysis of Differences in Taxation of Selected Business Company and Semi-budgetary Organization
Anotace:
Tématem bakalářské práce je analýza rozdílu ve zdanění obchodní společnosti a příspěvkové organizace. Hlavním cílem bakalářské práce je zachytit rozdíly v tvorbě výsledku hospodaření, porovnání postupu zdanění obchodní společnosti i příspěvkové organizace. Analýza je provedena na základě účetních výkazu za období 2012-2014. V teoretické části je obsažena zejména analýza postupu zdanění obchodní společnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on analysis of differences in taxation of business company and semi-budgetary organization. The main objective of the bachelor thesis is taking differences in Economic outturn, comparison of taxation between business company and semi-budgetary organization. Analysis is made based on Financial Statements for the period 2012-2014. In the theoretical part, there is analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Michal Krajňák
  • Oponent: Petr Osladil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně