Jana Jedziniaková

Bachelor's thesis

Vzdálená správa konfigurace síťových prvků

Remote Configuration of Active Network Devices
Abstract:
Práce se zabývá návrhem a implementací softwarové mezivrstvy pro vzdálenou konfiguraci síťových zařízení zaměřující se především na ovlivnění datových toků v síti s využitím síťového konfiguračního protokolu NETCONF a zvoleného softwaru určeného ke komunikaci klientského počítače se síťovými prvky a jejím následném otestováním v laboratorních podmínkách na fyzických zařízeních. V práci jsou také uvedeny …more
Abstract:
The work deals with design and implementation of software interlayer for remote configuration of network devices focused primarily on influencing the network traffic using a network configuration protocol NETCONF and selected software designed to communicate the client computer with network devices and its subsequently testing in laboratory conditions on a physical device. The work also lists and describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Jakub Šafařík
  • Reader: Jiří Šlachta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Theses on a related topic