Jana Jedziniaková

Bachelor's thesis

Vzdálená správa konfigurace síťových prvků

Remote Configuration of Active Network Devices
Anotácia:
Práce se zabývá návrhem a implementací softwarové mezivrstvy pro vzdálenou konfiguraci síťových zařízení zaměřující se především na ovlivnění datových toků v síti s využitím síťového konfiguračního protokolu NETCONF a zvoleného softwaru určeného ke komunikaci klientského počítače se síťovými prvky a jejím následném otestováním v laboratorních podmínkách na fyzických zařízeních. V práci jsou také uvedeny …viac
Abstract:
The work deals with design and implementation of software interlayer for remote configuration of network devices focused primarily on influencing the network traffic using a network configuration protocol NETCONF and selected software designed to communicate the client computer with network devices and its subsequently testing in laboratory conditions on a physical device. The work also lists and describes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: Jakub Šafařík
  • Oponent: Jiří Šlachta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Práce na příbuzné téma