Miluše GRYČOVÁ

Bachelor's thesis

Individuální roční poradenský rozhovor jako nástroj pro zkvalitnění práce s uchazeči o zaměstnání.

The individual annual advisory interview as a tool for improvement of work with job seekers.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá individuálními ročními poradenskými rozhovory, které jsou s uchazeči o zaměstnání prováděny na Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště v Ústí nad Labem. Práce zkoumá, jakým způsobem poradenské rozhovory pomáhají uchazečům o zaměstnání v návratu na trh práce. Dále se zabývá skutečností, zda závěrečné zprávy pomáhají zprostředkovatelům v další práci s uchazeči o zaměstnání. V …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with individual annual advisory interviews, which are carried out with job seekers at the Labor Office of the Czech Republic at the contact point in Ústí nad Labem. The thesis examines how advisory interviews help job seekers return to the labor market. It also deals with the fact whether the final reports help mediators in further work with job seekers. The semi-structured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ivana Kratochvílová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRYČOVÁ, Miluše. Individuální roční poradenský rozhovor jako nástroj pro zkvalitnění práce s uchazeči o zaměstnání.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Social Pedagogy