Mgr. Michaela Trnová

Disertační práce

Aspekty znalosti slovní zásoby v učebnicích anglického jazyka na 2. stupni základní školy

Aspects of Vocabulary Knowledge in EFL Lower-Secondary Coursebooks
Anotace:
Výzkumy ukazují, že učebnice hrají významnou roli ve výuce angličtiny jako cizího jazyka a učitelé je využívají jako zdroj informací i při plánování výuky (např. Sikorová, 2010; Richards, 2011). Jednou z oblastí, které cizojazyčné učebnice pokrývají, je slovní zásoba. Obvykle se s ohledem na slovní zásobu ptáme, jak je slovní zásoba uvedena a procvičována, zda je rozlišena slovní zásoba receptivní …více
Anotace:
épe si slova pamatovat. Respondenti kladou důraz na využití slovní zásoby v praxi a s ohledem na možnosti a schopnosti žáků. Ze slovní zásoby v učebnici tak vybírají slovíčka vhodná pro jejich žáky a těm poskytují prostor učit se slovíčka přímo v hodině. Velmi oblíbené jsou křížovky v pracovních sešitech, při kterých žáci pracují se slovní zásobou zábavnou formou. Respondenti by je uvítali ve větším …více
Abstract:
Research shows that coursebooks play an essential role in teaching English as a foreign language and are used by teachers as a source of information and in lesson planning (e.g., Sikorová, 2010; Richards, 2011). One of the areas covered by foreign language coursebooks is vocabulary. Usually, we ask how vocabulary is introduced and practised, whether receptive and productive vocabulary is distinguished …více
Abstract:
rners’ abilities and skills. From the coursebook, they select vocabulary appropriate for their learners and allow them to learn the words directly in class. Crosswords in workbooks, which work with vocabulary in a fun way, are very popular among learners. Respondents would welcome more such activities, so they look for them in other materials and use learning apps.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2024
  • Vedoucí: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Lucie Betáková, MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta