Theses 

Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti v teplárenské společnosti – Ladislav Moravec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ladislav Moravec

Diplomová práce

Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti v teplárenské společnosti

Implementation of the Law on Cyber Security in the Heating Company

Anotace: Diplomová práce shrnuje průběh analýzy bezpečnosti informačních technologií ve společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., která byla primárně zaměřena na definici slabých míst včetně návrhu řešení, a to ve dvou samostatných oblastech. Řešena je oblast organizační a oblast technické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, které jsou definované v rámci implementace opatření pro splnění požadavků z pohledu Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Výchozím předpokladem diplomové práce je identifikace posuzované společnosti ve smyslu závaznosti k zákonným opatřením, kdy Havířovská teplárenská společnost, a.s. naplňuje zákonná kritéria pro zařazení do režimu kritické informační infrastruktury, a z toho důvodu je Zákon o kybernetické bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů pro tuto společnost závazný. Součástí diplomové práce je rovněž návrh metodiky postupu přípravy a realizace analýzy souladu s požadavky zákona, včetně následného návrhu bezpečnostních opatření pro splnění všech souvisejících legislativních požadavků.

Abstract: The thesis summarizes process of analysis of information technology safety in Havířovská teplárenská společnost, a.s., that was primarily focused on the definition of weak places including a proposal for a solutions in two separate areas. Here is soluted organisational area and technical security of information and communication technologies, defined within the framework of the implementation of measures to comply with the requirements of Law no. 181 / 2014, about cyber security. A defult prerequisite of thesis is indetification of under review company the meaning of the statutory measures when Havířovská teplárenská společnost, a.s. meets the legal criteria for inclusion in the critical information infrastructure, and therefore, the cyber security law is binding. Another part of thesis is also proposal of preparation process methodology and realization of analysis of compliance with the requirements of the law, including the security measures for compliance with all relevant legislative requirements.

Klíčová slova: Zákon č. 181 / 2014, o kybernetické bezpečnosti, informační a komunikační technologie, Havířovská teplárenská společnost, a.s., analýza, implementace

Keywords: Law no. 181 / 2014, about cyber security, information and communication technologies, Havířovská teplárenská společnost, a.s., analysis, implementation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Roman Danel
  • Oponent: Libor Štefek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz