Markéta Janečková

Bakalářská práce

Dohody konané mimo pracovní poměr

Agreement on Work Performed Outside the Employment Relationship
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití v praxi. Je rozdělena do pěti kapitol a dále do podkapitol. Úvodní kapitola obsahuje vymezení základních pojmů, a to pojem pracovněprávní vztah a prvky pracovněprávního vztahu. Dále se zaměřuje na samotné dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Podkapitoly obsahují obecnou charakteristiku …více
Abstract:
This thesis deals with problems of legal regulation of agreements on work performed outside an employment relationship and their use in practice. Thesis is divided into five chapters and then is divided into sections. The introductory chapter contains definitions of basic principles of labour law and terms as labour-law relationship and elements of the employment relationship. This chapter is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jana Martiníková
  • Oponent: Pavel Godický

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně