Theses 

Specifika při jednání policistů pořádkové služby Policie ČR s lidmi pod vlivem omamné a psychotropní látky – Kristýna KOPECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristýna KOPECKÁ

Bakalářská práce

Specifika při jednání policistů pořádkové služby Policie ČR s lidmi pod vlivem omamné a psychotropní látky

The Specifics of the Negotation of the Czech Republic´s Police with People under the Influence of Narcotic and Psychotropic Substances

Anotace: Bakalářská práce se zabývá jednáním policistů služby pořádkové policie s lidmi pod vlivem omamné a psychotropní látky. Tyto osoby se totiž často stávají pachateli trestných činů a přestupků a vliv na tuto skutečnost mají i omamné a psychotropní látky, které způsobují změny v osobnosti člověka. Práce má dvě hlavní části ? teoretickou část a praktickou část. Teoretická část obsahuje informace o omamných a psychotropních látkách, jejich užívání v České republice, dále českou protidrogovou prevenci a politiku. Popsána byla i kriminalita páchaná lidmi pod vlivem omamné a psychotropní látky a osobnost pachatele toxikomana. Poslední kapitola teoretické části se zabývá informacemi o policii a postupem policistů při jednání s osobou pod vlivem omamné a psychotropní látky a zvláštnostmi výslechu osoby pod vlivem omamné a psychotropní látky. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum realizovaný na souboru 51 policistů, kteří pracují v Jihočeském kraji u služby pořádkové policie. Výzkum se týká otázek spojených s jednáním policistů s lidmi pod vlivem omamné a psychotropní látky. K získávání dat byla použita metoda dotazování, technika dotazníku. Hlavními cíli práce bylo zjištění skutečností, zda a jak často se respondenti sekávají s lidmi pod vlivem omamné a psychotropní látky, zda a jak je jednání s těmito lidmi specifické. Dalším cílem bylo zjištění míry znalostí respondentů z oblasti drogové problematiky. V závěru práce jsou uvedeny zjištěné výsledky a nastíněna jejich možnost využití v praxi.

Abstract: This thesis deals with the negotiation of police officers from Riot Police Services with people under the influence of narcotic and psychotropic substances. These individuals often become perpetrators of offenses and narcotic and psychotropic substances also have an impact of this fact, because they cause changes in human personality. The work has two main parts - a theoretical part and a practical part. The theoretical section contains information about narcotic and psychotropic substances, their use in the Czech Republic, as well as Czech drug policy and prevention. A crime committed by people under the influence of narcotic and psychotropic substances is also described as well as the personality of the offending drug addict. The last chapter of this section includes information about police and police procedure when dealing with a person under the influence of narcotic and psychotropic substances as well as the peculiarities of questioning people under the influence of narcotic and psychotropic substances. The practical part consists of quantitative research carried out by the group of 51 police officers who work in the South Bohemian region in the Riot Police Services. The research covers issues related to the conduct of police officers towards people under the influence of narcotic and psychotropic substances. The method of interrogation and questioning techniques were used for the collection of data. The main objectives of the study were to determine the facts, whether or not and how often respondents work with people under the influence of narcotic and psychotropic substances, whether or not the negotiations with these people are specific and how specific are they. Another objective was to determine the extent of respondents' knowledge of drug problems. The obtained results and the possibility of their use in practice are outlined and presented at the conclusion of the study.

Klíčová slova: drogová kriminalita, omamné a psychotropní látky, Policie ČR, služba pořádkové policie, toxikoman

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Kristýna. Specifika při jednání policistů pořádkové služby Policie ČR s lidmi pod vlivem omamné a psychotropní látky. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz