MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

Disertační práce

Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam

Detection of selected gene and chromosomal changes in medulloblastoma and their prognostic significance
Anotace:
Disertační práce se zabývá detekcí vybraných molekulárních faktorů a nenáhodných chromosomových změn u meduloblastomu, nejčastějšího zhoubného nádoru mozku u dětí. V první části práce byla studována exprese proteinu p73, který je členem rodiny nádorového supresoru p53. Metodou kvantitativní RT-PCR byla v tkáni meduloblastomu prokázána aktivace obou promotorů genu TP73 (exprese transkriptů TAp73 i deltaNp73 …více
Abstract:
In this thesis, selected gene and chromosomal changes in medulloblastoma (MB), the most common malignant brain tumor in children, were detected. The expression of the protein homologous to the tumor suppressor p53, p73, was investigated in MB primary tumor samples and MB cell lines. Significant differences were noted for TAp73 and deltaNp73 mRNA expression between tumor tissues and normal cerebellar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 12. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta