Bc. Aneta Bajková

Diplomová práce

Analýza vybraných personálních činností podniku se zřetelem k míře podpory žádoucího obsahu podnikové kultury

The analysis of selected company personnel activities with regard to the extent of support for a desired corporate culture content
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce bylo provést analýzu vybraných personálních činností ve zvoleném podniku, posoudit míru jejich souladu se strategicky žádoucím obsahem podnikové kultury, formulovat silné a slabé stránky daných personálních činností se zřetelem k míře jejich podpory žádoucí kultury daného podniku a navrhnout potřebné změny. V teoretické části je definována podniková kultura, její prvky …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyse selected personnel activities in a certain company and assess the degree of their compliance with the strategically desirable content of corporate culture, identify the strengths and weaknesses of the personnel activities with regard to the degree of their support for the desirable corporate culture and propose required changes. The theoretical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
  • Oponent: Ing. Zuzana Opatrná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta