Theses 

Metagenomika ve studiu rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám – Bc. Eva Konečná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva Konečná

Bakalářská práce

Metagenomika ve studiu rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám

Metagenomics in the study of resistance of bacteria to antimicrobial agents

Anotace: Mikroorganismy rezistentní vůči antimikrobiálním látkám představují globální zdravotnický problém. Většina mikroorganismů nemůže být kultivována v laboratorních podmínkách, a tak rezervoár genů rezistence v nekultivovatelných mikroorganismech zůstává poměrně neprozkoumán. Pro studium nekultivovatelných mikroorganismů byl vyvinut nový vědní obor metagenomika. Bakalářská práce je zaměřena na využití metagenomiky při studiu genů rezistence ke klinicky významným skupinám antibiotik v různých prostředích. Součástí práce je stručný popis mechanismů rezistence a metodických přístupů včetně sekvenačních platforem, které jsou nedílnou součástí metagenomové analýzy. Poslední část bakalářské práce je věnovaná aktuálním poznatkům z výzkumu genů rezistence v mikrobiomu člověka, zvířat, vody, půdy a vnějšího prostředí. Z výsledků studií vyplývá, že výskyt a diverzitu genů rezistence ovlivňuje zejména selekční tlak antimikrobiálních látek.

Abstract: Microorganisms resistant to antimicrobial agents represent a global health concern. The vast majority of microorganisms cannot be cultivated under laboratory conditions, so the reservoir of resistance genes in uncultured microorganisms is still relatively unexplored. For research of uncultivated microorganisms was developed a new scientific field – metagenomics. This bachelor’s thesis is focused on use of metagenomics in the study of resistance genes to clinically important antibiotics in different environments. The thesis also includes brief overview of resistance mechanisms and methodical approaches including sequencing platforms which are an integral part of metagenomic analysis. The last part of the bachelor’s thesis contains current findings from research on resistance genes present in human, animal, water, soil and environmental microbiomes. The results show that the abundance and diversity of resistance genes are affected mainly by selection pressure of antimicrobial agents.

Klíčová slova: metagenomika, antibiotika, rezistence, sekvenování nové generace, rezistom, metagenomics, antibiotics, resistance, next-generation sequencing, resistome

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:43, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz