Mgr. Lenka ENDLOVÁ

Doctoral thesis

Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné

The use of separation methods and near-infrared spectroscopy to determine the quality of rapeseed
Anotácia:
Práce se zabývá využitím separačních metod a blízké infračervené spektroskopie při hodnocení kvalitativních parametrů řepky olejné. Prvním cílem disertační práce byl vývoj minimalizační metody stanovení obsahu mastných kyselin. Byla vytvořena, optimalizována a validována metoda stanovení methylesterů mastných kyselin pomocí plynové chromatografie z minimálního množství výchozího vzorku (1 semeno, segment …viac
Abstract:
The thesis deals with the usage of separation methods and near infrared spectroscopy in evaluation of the qualitative parameters of rapeseed. The first goal of the dissertation was to develop a minimalistic method for the determination fatty acid content. The method for the determination the fatty acid methyl esters by gas chromatography from a minimum amount of the initial sample (1 seed, rape seed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ENDLOVÁ, Lenka. Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné . Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta