Petra Glumbíková

Master's thesis

Účinnost mechanicko-biologického čištění odpadních vod - ČOV Zubří.

Efficiency of mechanical – biological waste water treatment – WWTP Zubří.
Abstract:
Diplomová práce je věnována problematice čištění odpadních vod na ČOV Zubří ve Zlínském kraji. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a složení odpadních vod přitékajících na čistírnu, následně je popsána technologie čištění odpadních vod na ČOV Zubří včetně popisu a funkcí jednotlivých zařízení. Praktická část obsahuje vývoj znečištění z hlediska …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of wastewater treatment at the plant in the town of Zubří, which lies in the Zlín region. The thesis consists of a theoretical as well as practical part. The theoretical part focuses on the characteristics and composition of wastewater that accumulates at the plant in Zubří. Then, it describes the technology of wastewater treatment at the given plant, including the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: Hana Škrobánková
  • Reader: Eva Konečná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava