Theses 

Swot Analýza – Ing. Eliška Francánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Eliška Francánová

Bakalářská práce

Swot Analýza

Swot Analysis

Anotace: SWOT analýza je významnou součástí komplexní strategické analýzy. Je spojnicí mezi externími a interními analýzami. Jednotlivé metody komplexní analýzy si volíme podle jejího účelu a dostupných dat. Postup vypracování začíná rozborem makrookolí a postupuje směrem k podniku (analýza okolí, podniku a produktu). Tato SWOT analýza byla vytvořena pro společnost Staropramen a.s. s reflexí pivovarnictví na světovém trhu a domácím pivním trhu. Analýza makrookolí okolí se zaměřuje na globální vlivy a trendy, které jsou podloženy statistickými údaji o světové spotřebě piva v jednotlivých částech světa. Analýza mikrookolí zahrnuje rozbor hlavních tržních sil působící na podnik – konkurence, zákazníci, substituční produkty a dodavatelé surovin. Zde se analýza zaměřuje na charakteristiku těchto segmentů. Analýza podniku má dvě stěžejní části – finanční a produktová analýza. Finanční analýza vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Pomocí horizontální, vertikální analýza, hlavních poměrových ukazatelů a Altmanova modelu charakterizuje uplynulou finanční situaci podniku v letech 2005 až 2007. Produktová analýza popisuje tržní postavení pivních produktů Staropramenu z hlediska domácí produkce i exportu. Souhrnná SWOT analýza spojuje vnitřní data (slabé a silné stránky) s vnějšími daty z okolí podniku (příležitosti a ohrožení).

Abstract: SWOT analysis is a very important part of a strategic analysis. It is a link between exteral and internal analyses. We choose particular methods of analysis based on the purpose and accesible information. The procedure of analysis begins with an analysis of microenviroment and continues to analysis of a company (analysis of company enviromnet, company and its product). This SWOT analysis was created for Staropramen Inc. with a reference to the beer global market and the home beer market. Macroanalysis focuses on global trends, that are supported by statistical data concerning the world consumption of beer in particuar parts of the world. Mikroanalysis involves main markets forces that influence the company – competitors, customers, product substitutes and vendors. In this part the analyses focuses on a characteristic of those market forces. Company analysis has two funamental parts – financial and product analysis. Financial analysis stems from balance sheet and profit and loss account. By means of horozintal and vertical analysis , financila ratios and Altman model, the period of 2005 – 2007 is being analysed. Product analysis describes market position of selected beer brands of Staropramen Cor. in reference to its home production and export. SWOT analysis summarizes internal data ( weekness and strenght of the company) and external data from the company enviroment (opportunities and treats)

Klíčová slova: Analýza, strategická analýza, makrookolí, mikrookolí, finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, SWOT. Analysis, Strategic analysis, Macroenviroment, Microenviroment, Financial analysis, Balance Sheet, Profit and Loss Account, SWOT

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Vladimír Hosták

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz