Theses 

Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v k.ú. Ostrožská Lhota – Jakub Foltýn

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Jakub Foltýn

Bachelor's thesis

Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby v k.ú. Ostrožská Lhota

Planimetric and Altimetric Survey of the Line Construction in c.u. Ostrožská Lhota

Abstract: Obsahem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení liniové stavby hlavní polní cesty PC14 a protierozních opatření PEO 4, 5, 7 v katastrálním území Ostrožská Lhota. Cílem práce je vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Práce popisuje měření v terénu, zpracování naměřených dat a vyhotovení účelové mapy. Při terénních pracích byla využita technologii GNSS a měření univerzálním měřicím přístrojem.

Abstract: The content of this bachelor thesis is the planimetric and altimetric survey of the actual execution of the main line construction field path PC14 and erosion control measures PEO 4, 5, 7 in the cadastral area Ostrožská Lhota. The aim is to draw up geodetic part of the documentation of the actual construction. The bachelor thesis describes the field measurements, data processing and plotting of the specific map. During field work, I used GNSS technology and total station measurements.

Keywords: geodetické měřické metody, technologie GNSS, účelová mapa, zaměření skutečného provedení

Keywords: geodetic surveying methods, GNSS, specific map, the focus of the actual implementation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Hana Staňková
  • Reader: Denisa Cihlářová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 11:01, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz