Ladislav Moravec

Bakalářská práce

Geografický informační systém ve společnosti HTS, a.s.

Geographic Information System in Company HTS, Inc.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popis průběhu zavedení geografického informačního systému ve společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. Práce je orientována na konkrétní implementaci geografického informačního systému v podmínkách teplárenské společnosti. Předkládaná práce je zaměřena na nejzajímavější část, kterou je oblast pořízení dat, jelikož společnost využila technologie dálkového průzkumu …více
Abstract:
The aim of this thesis is the description of the introduction of implementation of a geographic information system in company Havířovská teplárenská společnost, a.s. Thesis is focused on the specific implementation of geographic information system in terms of heating company. The thesis is focused on the most interesting part, which is the area of data acquisition, because the company used the technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Michal Řepka
  • Oponent: Antonín Orlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava