Bc. Jana VAVERKOVÁ

Master's thesis

Komparace efektivity měření chudoby v rámci Evropské unie a volba optimálních indikátorů chudoby v ČR

The Comparison of Efficiency of Poverty Measuring in European Union and Choice of Optimal Indicatores in Czech Republic
Abstract:
Práce se zabývá způsoby měření chudoby v zemích EU a porovnáním jejich efektivity a adekvátnosti. Nejprve jsou zde vymezeny základní pojmy, příčiny chudoby, přístupy k řešení chudoby a chudobou nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva. Důležitou pasáží je i deskripce indikátorů chudoby, měření a monitorování chudoby. Popsán je také vztah sociálního státu k chudobě, základní modely sociálního státu a jejich …more
Abstract:
This work deals with ways of measuring poverty in EU countries and comparing their efficiency and adequacy. At first there are basic concepts, the causes of poverty, approaches to poverty and poverty-the most vulnerable groups. An important passage is the description of the indicators of poverty, poverty measurement and monitoring. Described is also the relationship of the welfare state to poverty …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010
Accessible from:: 20. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2010
  • Supervisor: Mgr. Antonín Liška

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAVERKOVÁ, Jana. Komparace efektivity měření chudoby v rámci Evropské unie a volba optimálních indikátorů chudoby v ČR. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií