Theses 

Úroveň pohybové aktivity ve sportovním rybolovu – Bc. Jiří BREGIN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří BREGIN

Diplomová práce

Úroveň pohybové aktivity ve sportovním rybolovu

The level of physical aktivity in sport fishing

Anotace: Cílem diplomové práce je zjištění úrovně celotýdenní pohybové aktivity u osob provozující sportovní rybolov. Sportovními rybáři nejčastěji používané metody rybolovu jsem rozdělil do tří skupin. Do první skupiny patří metody vyžadující aktivní pohyb muškaření a přívlač, do druhé pak metody, u kterých je rybařící osoba na jednom místě položená, plavaná a feeder. Třetí skupinu tvoří rybáři kombinující aktivní i pasivní metody. U těchto tří skupin sportovních rybářů jsem analyzoval jejich pohybové chování. Výzkum probíhal v průběhu roku 2014. Zúčastnilo se ho celkem 50 participantů, mužů i žen, různých věkových kategorií, převážně dospělých. Jejich týdenní pohybová aktivita byla monitorována pomocí akcelerometru ActiGraph. Sledované skupiny byly porovnávány mezi sebou dle pohybové aktivity v průměrném dnu a dle průměrné jednotky rybolovu. Byla hodnocena doba trvání pohybové aktivity a inaktivity, intenzita zatížení, aktivní výdej energie a počet uskutečněných kroků. Statisticky signifikantní rozdíl byl zaznamenán v ukazateli trvání pohybové inaktivity v průběhu rybolovu. Sportovní rybáři s aktivním způsobem rybolovu zde měli významně nižší hodnotu, než ostatní skupiny. V ostatních ukazatelích jsou zjištěné rozdíly statisticky nevýznamné. Sledovaný soubor nedosáhl doporučených hodnot v úrovni intenzity pohybové aktivity a v úrovni pohybové aktivity dle počtu kroků.

Abstract: The aim of this thesis is to determine the level of a full-week of physical activities of people engaged in sport-fishing. Sport fishermen have been divided into three groups according to their most commonly used method of fishing. The first group includes methods requiring active movement - fly fishing and spin fishing, the second group of people were fishermen remaining on one place - lying, float and feeder. The third group consists fishermen combining active and passive methods. For these three groups of anglers, I analyzed their kinetic behaviour. The research was conducted during 2014, attended by a total of 50 participants, both men and women of different ages, mostly adults. Their weekly physical activities were monitored using an accelerometer "ActiGraph". Studied groups were compared with each other with their physical activities in an average day, and the average fishing unit. There were evaluated durations of physical activities and inactivities, the intensity of the load active energy expenditure and number of steps. A statistically significant difference was observed in the indicators duration of physical inactivity during fishing. Sport fishermen with active way of fishing here had a significantly lower value than the other groups. Other differences in the indicators are detected as statistically insignificant. The investigated group did not reach the recommended values in the level of intensity of physical activity and level of physical activity according to the number of steps.

Klíčová slova: pohybová aktivita, sportovní rybolov, rybolovný způsob, akcelerometr

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. František Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 7. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

BREGIN, Jiří. Úroveň pohybové aktivity ve sportovním rybolovu. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz