Theses 

Angloamerická a česká kyberpunková literatura v kulturním kontextu – Bc. Kateřina Kuhnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Kuhnová

Diplomová práce

Angloamerická a česká kyberpunková literatura v kulturním kontextu

English and Czech Cyberpunk Within a Wider Cultural Context

Anotace: Tato magisterská diplomová práce se zaměřuje na kyberpunkovou literaturu v kulturním kontextu, a to angloamerickou a českou. V oblasti angloamerické science fiction probíhal nejvýraznější vývoj žánru SF, a i kyberpunková literatura zde vznikla; i v české literatuře žánru SF poté nachází kyberpunk určitou pozici. "Kulturním kontextem" se v tomto případě rozumí především společenské prostředí, vývoj v oblasti vědeckotechnických objevů úzce související také s vývojem celého žánru SF a literární kontext vzniku kyberpunkového subžánru. Práce se nejprve soustředí na vývoj žánru SF, protože kyberpunková literatura se určitým způsobem inspiruje a dále pracuje s tvorbou svých předchůdců; je proto nezbytné být s nimi seznámen. Další kapitola se věnuje stěžejním aspektům, které slouží kyberpunku jako inspirace a zdroje (vznik kybernetiky, punk, užívání psychoaktivních drog a postmoderna). Následující dvě kapitoly se věnují vzniku a vývoji angloamerického a českého kyberpunku. Poslední kapitolou je rozbor vybraných povídek z hlediska kyberpunkových aspektů; jmenovitě jde o povídky "Hadí oči" Toma Maddoxe, "Pražský průnik" Jiřího W. Procházky a "Kyberman" Jana Poláčka, pomocí kterých se práce snaží ilustrovat charakteristické rysy kyberpunkové literatury. Cílem této práce je poskytnout komplexní náhled na kyberpunkovou problematiku.

Abstract: This Master's Diploma Thesis focuses on English and Czech cyberpunk within a wider cultural context. The literary genre of science fiction have been developing most prominently in the USA and Great Britain, and cyberpunk found its origins there too; it has certain position within Czech science fiction as well. Concerning this thesis, "cultural context" should be perceived as social environment, the development in scientific and technical discoveries which is also closely related to the development of the whole genre of SF, and literary context of the origins of cyberpunk. The thesis is firstly concerned with the development of the genre of science fiction because cyberpunk is in a specific way inspired and further works with literary output of its predecessors; thus, it is necessary to familiarize with them. The next chapter deals with crucial aspects which serves cyberpunk as inspiration and sources (the formation of cybernetics, punk, use of psychoactive drugs and postmodernism). The following two chapters focus on the formation and further development of English and Czech cyberpunk literature. The last chapter presents an analysis of selected short stories, namely "Snake Eyes" by Tom Maddox, "Pražský průnik" by Jiří W. Procházka, and "Kyberman" by Jan Poláček, with respect to those aspects related to cyberpunk; they are used to illustrate characteristic features of cyberpunk. The aim of this thesis is to provide a complex view on the field of cyberpunk.

Klíčová slova: kyberpunk, literatura, science fiction, cyberpunk, literature

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Jarina

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz