Theses 

Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům – Bc. Veronika Hradilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Hradilová

Diplomová práce

Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům

Mobile genetic elements in dissemination of resistance to carbapenems

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou antibiotické rezistence bakterií ke karbapenemům, která má v posledních letech vzrůstající tendenci. Bakterie s geny rezistence k těmto antibiotikům byly izolovány již po celém světě, a to nejen z klinického materiálu, ale také od volně žijících zvířat. Na variabilitě bakteriálních genomů se významně podílí horizontální genový přenos a mobilní genetické elementy. Ze souboru 504 vyšetřených australských racků (Chroicocephalus novaehollandiae) bylo získáno 43 kmenů Escherichia coli vykazující rezistenci ke karbapenemům vlivem přítomnosti genu blaIMP-4 pro produkci karbapenemázy typu IMP-4. Kmeny byly podrobeny molekulárně-biologické analýze, kterou byl zjištěn vysoký stupeň genetické variability a přítomnost mobilních genetických elementů – plazmidů, integronů a inzerčních sekvencí. U 42 % testovaných kmenů byl prokázán přenos genetického materiálu procesem konjugace. Soubor kmenů vykazoval podobnosti s humánními kmeny v Austrálii, které jsou tudíž považovány za pravděpodobný zdroj kontaminace.

Abstract: This thesis deals with the problem of antibiotic resistance of bacteria to carbapenems, which has recently an increasing trend. Bacteria conferring resistence to carbapenems have been isolated worldwide, not only from clinical material, but also from wild animals. Horizontal gene transfer with mobile genetic elements as common hosts of these resistance genes significantly contributes to the variability of bacterial genomes. 43 strains of Escherichia coli conferring resistance to carbapenems by a presence of blaIMP-4 gene were obtained from a total of 504 examined Silver Gulls (Chroicocephalus novaehollandiae). The strains were subjected to the molecular-biological analysis, which showed a high degree of genetic variability and the presence of mobile genetic elements – plasmids, integrons and insertion sequences. In 42 % of the strains tested, evidence of transmission of genetic material within species by conjugation was proved. Strains showed similarities to human strains in Australia, and therefore showed the likely source of contamination.

Klíčová slova: Antibiotika, Karbapenemy, Rezistence, Escherichia coli, Mobilní genetické elementy, Plazmidy, Integrony, Horizontální genový přenos, Konjugace, Antibiotics, Carbapenems, Resistance, Mobile genetic elements, Plasmids, Integrons, Horizontal gene transfer, Conjugation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:22, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz