Mgr. Věra Mášková

Bakalářská práce

Edukace jedince se souběžným postižením - dětská mozková obrna v kombinaci se středně těžkou mentální retardací

Education of person with parallel handicap - Chilďs cerebral palsy in combination with medium heavy mental retardation
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice kombinovaného postižení, jeho dopadu na osobnost jedince, vzdělávání, rodinu a sociální vztahy. V teoretické části jsou uvedeny obecné informace o dětské mozkové obrně, mentálním postižení, léčebné rehabilitaci a možnostech vzdělávání dítěte s dětskou mozkovou obrnou v kombinovaném postižení se středně těžkou mentální retardací. V praktické části je popsána …více
Abstract:
In my bachelor thesis I analyze the question of combined handicaps affecting the individual’s personality, education, his or her family and social relations. The thesis consists of two parts: The theoretical part includes the general information about the brain polio, mental disability, therapeutic rehabilitation and the possibility to educate the children who have been diagnosed with brain polio in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta