David Lelek

Bachelor's thesis

Přeložka silnice I/46 v Hněvošicích

Road I/46 Relocation in Hnevosice
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je vyhledání optimálního návrhu přeložky silnice I/46 v blízkosti obce Hněvošice a vyřešení napojení stávajících komunikací. Trasa je vedena nezastavěným územím ve vymezeném koridoru ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Tato práce je vypracována v rozsahu studie. V analytické části práce je uvedeno zdůvodnění studie, charakteristiky dotčeného území, zjištění …viac
Abstract:
The subject of this Bachelor thesis is finding the optimal design of the road I/46 near the village named Hnevosice and solving the connection of the existing roads. The route is led by unconstructed area within a corridor defined by the Principles of territorial development of the Moravin-Silesian Region. This work is elaborated in the range of the study. In the analytical part of the thesis is mentioned …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedúci: Václav Škvain

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava